ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԼՈՒՐ. Եթե վարկ ունեք՝ իմացեք
Կենտրոնական բանկը պարզաբանում է վարկի հետ կապված այն բոլոր հարցերը, որոնք առավել մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում մեր ընթերցողների շրջանում: Հարց 1. Ի՞նչ է վարկային պատմությունը, ինչպե՞ս է այն ձևավորվում և ի՞նչ նպատակով է այն հարկավոր Պատասխան 1. Եթե երբևէ օգտվել եք բանկերի կամ վարկային կազմակերպությունների վարկային ծառայություններից, ապա դուք ինքնաբերաբար ունենում եք վարկային պատմություն: Վարկային պատմությունը հնարավորություն է տալիս տեսնելու՝ ինչպես էք Դուք կատարում Ձեր վարկային


պարտավորությունները:Վարկային պատմությունը Ձեր վերաբերյալ վարկային տեղեկատվությունն է, որը ցույց է տալիս՝ Ձեր ստացված վարկերը (դրանց քանակը, յուրաքանչյուր վարկի տեսակը և ժամկետը) և վճարումներըվարկային պարտավորությունների կամ դրանց կատարման վերաբերյալ տեղեկատվությունները (արդյոք վարկը մարվում է ժամանակին)Ձեր կողմից տրամադրված երաշխավարությունը/ներըՁեր վարկային պատմության վերաբերյալ կատարված հարցումների մասին տեղեկատվությունըժամկետանց վարկերի առկայությունը, ինչպես նաև դրանց համար սահմանված տույժ ու տուգանքները («Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների

գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, հ.11): Ձեր վարկային պատմությունը ստանալու համար Դուք պետք է ձեռք բերեք վարկային զեկույցը: Յուրաքանչյուր անգամ, դիմելով ֆինանսական կազմակերպությանը վարկ ստանալու նպատակով, վարկատուն վարկային զեկույցի միջոցով գնահատում է Ձեր վարկարժանությունը, այն է՝ գնահատում է Ձեր հնարավությունը մարելու ստանձնած պարտավորությունները: Այսինքն, այն օգտագործվում է ֆինանսական

կազմակերպությունների կողմից վարկերի տրամադրման, ինչպես նաև կազմակերպությունների կողմից՝ տարաժամկետ վճարման սկզբունքով ապրանքների/ծառայությունների իրացման («ապառիկ») վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար: Վարկային զեկույցը ձևավորվում է բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական կազմակերպությունների և հետաձգված վճարումներով գործարքներ

իրականացնող կառույցների կողմից տրամադրվող տեղեկատվության հիման վրա: Երբ անձը վարկավորվում է բանկի կամ վարկային կազմակերպության կողմից, նրա վերաբերյալ տեղեկությունը փոխանցում է վարկային բյուրո, որտեղ թարմացվում է շաբաթական կամ ամսական կտրվածքով վարկային պատմությունը: Վարկային բյուրոն յուրաքանչյուր անձի վերաբերյալ վարկային պատմությունը պահպանում է տվյալների բազայում, և հետագայում,

երբ Դուք դիմում եք ֆինանսական կազմակերպությանը վարկ ստանալու նպատակով, վարկային բյուրոն նշված տվյալները տրամադրում է ֆինանսական կազմակերպությանը: Ձեր վարկային զեկույցը պարունակում է՝ Ձեր անձնական տվյալները, ներառյալ անձնագրի սերիան և սոց.քարտի համարըստացված վարկերի և երաշխավորությունների ցանկը, ներառյալ գործող և մարված վարկերի մասին

տեղեկություններըտվյալներ ժամկետանց վարկերի մասինփոխկապակցված անձանց վերաբերյալ տեղեկություններՁեր վարկային պատմության վերաբերյալ հարցումներըվարկային ռիսկը, որը հաշվարկվում է վարկային սքորինքի միջոցով (վարկային սքորինքը վիճակագրական և գործառնական մոդել է, որը ցույց է տալիս վարկառուի վարկային ռիսկի թվային գնահատականը)Հարց 2. Ի՞նչ է վարկային բյուրոն Պատասխան 2. Վարկային բյուրոն տեղեկատվական բանկ է: Այն հավաքագրում, մշակում և պահպանում է իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկությունները և տրամադրում է այդ տեղեկությունները վարկատուներին և սպառողներին վարկային զեկույցի տեսքով: Հարց 3. Ի՞նչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ իմ վատ վարկային պատմությունը հետագայում վարկ վերցնելիս

Պատասխան 3. Վատ վարկային պատմությունը կարող է հետագայում խոչընդոտ հանդիսանալ ֆինանսական ծառայություններից օգտվելիս: Այն կարող է հիմք հանդիսանալ նոր ստացվող վարկերի պայմանների խստացման կամ ընդհանրապես չտրամադրման համար: Լավ վարկային պատմություն ունենալը մեծացնում է վարկ ստանալու կամ ավելի լավ պայմաններով վարկ ստանալու հավանականությունը: Եթե Դուք պատշաճ կերպով կատարել եք Ձեր պարտավորությունները, ապա հեշտությամբ և արագ կարող եք հավակնել առավել բարենպաստ պայմաններով վարկավորման: Դա կարող է արտահայտվել վարկի ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մարման երկար ժամկետով կամ պարզեցված փաստաթղթաշրջանառությամբ:

Եթե դուք տրամադրել եք երաշխավորություն այն անձին, ով ունի վատ վարկային պատմություն, ապա արդյունքում Դուք նույնպես ունենում եք վատ վարկային պատնություն: Ուշադրություն՝ Եթե դուք ունեք վատ վարկային պատմություն, ապա չեք կարող հանդիսանալ երաշխավորող որևէ մեկի համար վարկ ստանալիս: Հարց 4. Ի՞նչպես կարող եմ բարելավել իմ վատ վարկային պատմությունը Պատասխան 4. Շատերը նույնիսկ տեղյակ չեն, թե ինչպիսի վարկային պատմություն ունեն: Ուստի, անհրաժեշտ է տեղեկանալ վարկային պատմության մասին՝ ստանալով Ձեր վարկային զեկույցը: Վարկային պատմության բարելավումը ժամանակ է պահանջում:

նախ, անհրաժեշտ է լիովին մարել նախկինում գոյացած ժամկետանց պարտավորություններըժամանակին կատարել Ձեր վարկային մարումները և բացառել ժամկետանց՝ նույնիսկ մեկ օրվա կտրվածքով պարտավորությունների գոյացումըմինչ դիմելը ֆինանսական կազմակերպությանը և վարկ վերցնելը հստակ ձևակերպեք՝ ինչի համար եք վարկ վերցնում և որքան գումար եք ուզում: Կարճատև ժամկետում չափից շատ հարցումները Ձեր վերաբերյալ կարող է մեկնաբանվել այնպես, որ Դուք լուրջ ֆինանսական խնդիրներ ունեք կամ վերցնում եք ավել գումար, քան կարող եք Ձեզ թույլ տալ

aders. Question 1. What is credit history, how is it formed? For what purpose is it needed? Answer 1. If you have ever used the credit services of banks or credit organizations, you automatically have a credit history. Credit history allows you to see how you are fulfilling your credit obligations. Credit history is the credit information about you that shows the loans you received (their number, type of each loan և term) և payments, information on credit obligations or their fulfillment ( Is the loan repaid on time? Guarantee (s) provided by you. Information on inquiries about your credit history. Existenc

e of overdue loans, as well as penalties and fines set for them (Law of the Republic of Armenia on Credit Circulation and Activities of Credit Bureaus, p.11). To get your credit history, you need to get a credit report. Each time you apply to a financial institution for a loan, the lender assesses your creditworthiness through a credit report, that is, it assesses your ability to repay your obligations. That is, it is used by financial institutions to provide loans, as well as by organizations to make a decision on the sale (“credit”) of goods / services on a deferred payment basis. The credit report is forme

d on the basis of information provided by banks, credit organizations, insurance companies and institutions carrying out transactions with deferred payments. When a person is credited by a bank or credit organization, the information about him / her is transferred to the credit bureau, where the credit history is updated on a weekly or monthly basis. The credit bureau keeps a credit history of each person in the database, and later, when you apply to a financial institution for a loan, the credit bureau provides this information to the financial institution. Your credit report contains your personal information, including passport series և list of secured credit card և loan guarantees, including repaid loan information, information on overdue loans Related party information Your credit history inquiries cre

{“source_sid”:”AFABA045-304D-41B7-A9C1-B99F12A797C6_1600617100668″,”subsource”:”done_button”,”uid”:”AFABA045-304D-41B7-A9C1-B99F12A797C6_1600582060949″,”source”:”other”,”origin”:”unknown”}

dit risk credit The score is a statistical-operational model that shows the numerical assessment of the borrower’s credit risk) Question 2. What is a credit bureau? Answer 2. A credit bureau is an information bank. It collects, processes, maintains information on the fulfillment of financial obligations of legal entities, individuals, provides this information to creditors, consumers in the form of a credit report. Question 3. What effect can my bad credit history have on my future borrowing? Answer 3. Bad credit history can be a barrier to my use of financial services in the future. It can be a reason to tighten the terms of new loans or not provide them at all. Having a good credit history increases the likelihood of getting a loan or getting a loan on better terms. If you have fulfilled your obligations properly, you can easily և quickly apply

for a loan on more favorable terms. This can be reflected in the lower interest rate of the loan, the longer the repayment period or the simplified paperwork. If you have given a guarantee to someone who has a bad credit history, then you also have a bad credit crunch. Attention: If you have a bad credit history, you can not be a guarantor when getting a loan for someone. Question 4. How can I improve my bad credit history? Answer 4. Many people do not even know what their credit history is. Therefore, you need to know the credit history by receiving your credit report. Improving your credit history takes time. First, you need to repay your overdue liabilities in full. Make your loan repayments on time. Too many inquiries about

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *